WIEDZA TO WŁADZA

O działalności organów administracji obywatel Polski ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (np. Rada Dzielnicy Targówek). Prawo dostępu do informacji publicznej to także dostęp do materiałów (w tym audiowizualnych i teleinformatycznych) dokumentujących posiedzenia tych organów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego (odpowiedź powinniśmy uzyskać w ciągu dwóch tygodni) uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych. Od osoby korzystającej z prawa do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej to uprawnienia do:

– uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

– wglądu do dokumentów urzędowych,

– dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Udostępnianie informacji publicznych następuje:

– poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

– na wniosek, jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

– w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie,

– poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,

– poprzez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,

Co ważne. Zapytanie w trybie Dostępu do Informacji Publicznej wysyłamy pocztą elektroniczną (mail) do określonego urzędu zawierając na wstępie swojego pisma/pytania następującą klauzulę:

Na podstawie art. 61, w związku z art.8 ust.2 Konstytucji RP oraz art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej składam wniosek o udzielenie pełnej informacji na temat…

Po tym jak zadamy pytanie / pytania warto dodać na końcu naszego listu następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę by,

na podstawie art. 391§1 KPA,

aby odpowiedź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  np: adam.kowalski@vp.pl

Gorąco zachęcamy do korzystania z prawa o dostępie do informacji publicznej. Wiedza to potęga.

Bernard Jankowski

Bernard Jankowski

Redaktor Naczelny Mieszkańca Targówka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.