Odwracanie kota ogonem, czyli co nowego w sprawie sortowni drobiu przy ul. Staniewickiej na Bródnie

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowymi faktami dotyczącymi planowanej budowy sortowni drobiu przy ul. Staniewickiej 12 na Bródnie. Niestety nie jest kolorowo.

W rejonie ulic Pożarowa i Staniewicka, w dniu 11 lipca 2018 r., odbyło się spotkanie mieszkańców i przedsiębiorców z kandydatem na Urząd Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Panem Rafałem Trzaskowskim. Szczegółowo poinformowano kandydata o wydarzeniach związanych z kontrowersyjną inwestycją, tj. budową sortowni drobiu. Dokładnie przedstawiono, jakie były dotychczasowe działania inwestorów i urzędu, czego zaniechano w stosunku do mieszkańców, wskazano teren inwestycji, oprowadzono po okolicy. Mieszkańcy uzyskali zapewnienie od polityka, że bacznie przyjrzy się sprawie i skieruje zapytanie poselskie do stosownych organów administracyjnych, aby uzyskać odpowiedzi na szereg wątpliwości dotyczących tej sprawy. Efektem spotkania jest pismo skierowane do ministra środowiska, Pana Henryka Kowalczyka.

W dniu 16 lipca 2018 r. (pismo UD-C-WAB.6740.140.2017.BGO / NBA.UD-X-WAB) Burmistrz Dzielnicy Targówek – Sławomir Antonik wystosował odpowiedź na protest społeczny mieszkańców i przedsiębiorców złożony w Urzędzie w dniu 28 kwietnia 2018 r. (podpisany przez 2340 osób). Urząd Dzielnicy Targówek odpiera wszystkie zarzuty postawione w petycji i traktuje wszystkie argumenty mieszkańców oraz przedsiębiorców za bezzasadne. Urząd przytacza stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ), zgodnie z którym przedsięwzięcie inwestycyjne, polegające na budowie „budynku biurowego i budynku magazynowo-dystrybucyjnego mięsa i wędlin wraz z dzieleniem drobiu” (zgodnie z decyzją 13/T/17 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę z dnia 31 lipca 2017 r.),nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie, przed jego realizacją nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – GDOŚ.

Burmistrz Antonik oczywiście nie wspomina w swoim piśmie, że Urząd Dzielnicy Targówek nie wie, jaki projekt i opis inwestycji został przekazany przez Inwestora do GDOŚ, i jakie były założenia dotyczące użytych technologii i wielkości produkcji, co przy „uwarunkowaniach środowiskowych” jest kluczowe.

Zdaniem Urzędu Dzielnicy Targówek nieinformowanie kogokolwiek o wniosku inwestora o pozwolenie na budowę jest prawidłowe, gdyż „stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor ora właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu”, który należy rozumieć jako „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego”, a „w omawianym przypadku planowana inwestycja nie wykracza obszarem oddziaływania poza granicę nieruchomości, na której ma być realizowana, nie rozszerzono kręgu stron postępowania o właścicieli działek sąsiednich”.

Wobec powyższych argumentów urzędu mieszkańcy okolic ul. Staniewickiej podnoszą kwestię, że nie trzeba być inżynierem budowlanym, żeby zadać sobie szereg pytań:

Czy powstająca inwestycja będzie emitować niemiłe zapachy i hałas?

Czy składowane odpady mięsne nie spowodują zagrożenia związanego z pojawieniem się gryzoni, owadów i zarazków chorobotwórczych?

Jak będą czyszczone urządzenia do rozbioru mięsa i czy będzie to trafiało do kanalizacji? Gdzie będą parkowały pojazdy ciężarowe, które będą dostarczały i odbierały towar? (Nie zaplanowano ani jednego miejsca parkingowego dla nich!).

Jaki będzie wpływ wzmożonego wpływu pojazdów ciężarowych i osobowych na ruch w obrębie ulic Staniewickiej i Pożarowej? (Planowany poziom zatrudnienia to ok. 120 osób i tylko kilkanaście miejsc parkingowych na terenie inwestycji).

Urząd informuje także, że „zobligowany był wydać decyzję pozytywną” dotyczącą udzielenia pozwolenia na budowę, gdyż zostały spełnione warunki zgodnie z art. 35 Ustawy Prawo budowlane. Jednakże na podstawie Opinii technicznej dotyczącej zgodności Projektu Budowlanego budynku biurowego i budynku magazynowo-dystrybucyjnego mięsa i wędlin wraz z dzieleniem drobiu i zagospodarowaniem terenu na działce ew. nr 18/1 z obrębu 4-18-10 przy ul. Staniewickiej 12 w Warszawie z przepisami dotyczącymi formy i zakresu projektu budowlanego, w kontekście oddziaływania inwestycji na sąsiednie nieruchomości zleconej przez podmioty sąsiadujące z inwestycją i opracowaną przez rzeczoznawcę budowlanego w specjalności architektonicznej wynika, że: analiza opracowań „Projektu Budowlanego budynku biurowego i budynku magazynowo-dystrybucyjnego mięsa i wędlin wraz z dzieleniem drobiu i zagospodarowaniem terenu na działce ew. nr 18/1 z obrębu 4-18-10 przy ul. Staniewickiej 12 w Warszawie” wskazuje na brak podstawowych informacji i danych dotyczących technologii budynku tworzącego całość techniczno-użytkową, szczególnie w następujących kwestiach:

 • jaka jest ostateczna funkcja obiektu: magazyn, hurtownia, paczkownia czy przetwórnia drobiu;
 • jaka jest przewidziana masa mięsa i wędlin (lub drobiu) do obrotu, pakowania lub przetworzenia i czy rzeczywiście nie przekroczy 50 ton rocznie;
 • jak przebiega proces konserwacji mięsa i wędlin (chemiczna, promieniami gamma, zasypywanie lodem łuskowym, schładzanie przemienne, zamrażanie, głębokie mrożenie) i pakowania mięsa i wędlin, jakie urządzenia są przewidziane, i jakie instalacje (próżnia, CO2, N2, O2 glicerolu, glikolu etylowego), czy występuje łańcuch chłodniczy, aby spadało zagrożenie salmonellą;
 • czy przewidziano laboratorium dla badań zakażeń;
 • na jakiej podstawie dobrano dane wyjściowe do projektów instalacyjnych – powinny być założenia technologiczne;
 • w jaki sposób przewiduje się zapobieganie zagrożeniom, czy przewidziano System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), co z wymaganiami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP);
 • w jaki sposób przewidziano kontrolę szkodników, insektów;
 • w jaki sposób myte są lub odkażane (sterylizowane) pomieszczenia, ewentualne urządzenia czy linie do pakowania lub produkcji;
 • w jaki sposób zapewniono proste drogi przepływu produkcji, brak krzyżowania się dróg czystych z brudnymi, redukcje możliwości zakażenia wtórnego, rozdzielenie stref produkcyjnych na czyste i brudne (zwłaszcza przy dostępie kierowców z zewnątrz oraz jednej szatni ogólnej, możliwym dostępie z zewnątrz, przy możliwości połączenia hali bezpośrednio z budynkiem biurowym II etapu – możliwością sprzedaży indywidualnej w hurtowni);
 • w jaki sposób utylizowane są zabrudzone lub zepsute resztki mięsa, lub wędlin,
 • czy występują głowy, łapy, pierze lub wnętrzności zwierzęce i jak są utylizowane.

W zakresie wpływu na środowisko oraz sąsiednie nieruchomości w aspekcie określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego w dokumentacji „Projektu budowlanego budynku biurowego i budynku magazynowo-dystrybucyjnego mięsa i wędlin wraz z dzieleniem drobiu wraz z zagospodarowaniem terenu” znajdują się stwierdzenia niepoparte rzeczywistymi danymi, obliczeniami, odpowiednio opisanymi wykresami. Dotyczy to: hałasu, pyłów i zanieczyszczeń powietrznych, zapachów, odpadów  stałych   i   ciekłych,   ich  segregacji,   zabezpieczenia   przed   gryzoniami i insektami, uciążliwości związanych ze wzmożonym ruchem i parkowaniem pojazdów, w tym dostawczych i ciężarowych, uciążliwości w trakcie realizacji inwestycji, możliwych ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich.

Główną niewiadomą jest jednak określenie, czy inwestycja, która otrzymała decyzję nr 130/T/17 z dnia 31 lipca 2017 r. o pozwoleniu na budowę jest tożsama z inwestycją będącą przedmiotem postępowania zakończonego wydaną w dniu 16.12.2015 r. decyzją nr 21/T/2015 o warunkach zabudowy. Decyzja ta bowiem została wydana z uwzględnieniem stanowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w piśmie nr DOOŚ-soos.070.454.2015.rla z dnia 27.10.2015 r. dla Pełnomocnika Spółki „BT sp. z o.o.” Bruno Tassi Sp. k., określające planowane przedsięwzięcie jako niemogące znacząco oddziaływać na środowisko. Bez odpowiednich, rzetelnych danych w analizowanym projekcie nie jest to możliwe.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał dnia 26 lipca 2018 r. „Zawiadomienie o zakończeniu czynności dowodowych postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta M. St. Warszawy nr 130/T/17”, którą przywołano powyżej w tekście. Pouczono strony postępowania, że w terminie 7-dniowym mogą się wypowiedzieć na temat zebranych dowodów i materiałów w powyższej sprawie.

Do Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w dniu 7 sierpnia 2018 r. wpłynęło postanowienie nr 461/I/2018 Wojewody Mazowieckiego w związku ze skargą stron postępowania na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy, wyznaczające 1 miesiąc do rozpatrzenia sprawy o wznowienie postępowania związanego z wydaniem pozwolenia na budowę.

Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z okolic ulicy Stojanowskiej czekają na decyzję z nadzieją, że urząd dochowa terminu wyznaczonego przez Wojewodę.

Na koniec warto nadmienić, że Pan Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, który wydał pozwolenie na budowę sortowni drobiu na Bródnie, niedługo po tym, jak podpisał pozwolenie na budowę sortowni, przeszedł na emeryturę. Schedę po nim przejęła nowa naczelnik Pani Maria Szwałko, która, jak się dowiedzieliśmy, już nie pracuje w Urzędzie Dzielnicy Targówek.  Nowy naczelnik wydziału ma zacząć pracę od września 2018 roku. Niech podsumowaniem wyżej wymienionych faktów będzie następująca sentencja: nie ma przypadków, są tylko znaki. 

 

Redakcja

 

 

 

 

3 myśli na temat “Odwracanie kota ogonem, czyli co nowego w sprawie sortowni drobiu przy ul. Staniewickiej na Bródnie

 • 7 września 2018 o 07:39
  Permalink

  Sortownia, spalarnia co jeszcze nas czeka? Targówek staje się wysypiskiem Warszawy

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 09:59
  Permalink

  Odwracanie kota ogonem to ulubiona zabawa w Urzędzie Dzielnicy

  Odpowiedz
 • 19 września 2018 o 09:05
  Permalink

  To teraz trzeba wystąpić do Wydziału architektury m. st. Warszawy o wznowienie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę sortowni drobiu, z powodu nieprawidłowo określonego obszaru oddziaływania inwestycji, który z powodu swojej funkcji i przeznaczenia ( nieżywe zwierzęta, dzielenie mięsa, smród, szczuty , zagrożenie dla zdrowia i być może życia ludzi itp. ) realnie znacznie wykracza poza granice nieruchomości , na której będzie realizowana oraz wpisując braki z tych wszystkich punktów wypisanych w tekście artykułu . A zatem wznowienie postępowania z powodu nieprawidłowo określonego obszaru oddziaływania – wystarczająca podstawa do wznowienia postępowania o pozwolenie na budowę, a potem uwalenia pozwolenia na budowę. Jak się poszpera w dokumentacji Inwestora pewnie znajdzie się jeszcze dużo więcej „nieścisłości” które należy wykorzystać i uwalić inwestycję na zawsze. Aktywiście, do roboty!.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.